GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt
GHS08
Hälsofarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Skadligt vid hudkontakt.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadligt vid inandning.

Orsakar organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid brand: Släck med … 

Innehållsförteckning

Styren: 78 - 81%, Xylen: 13 - 17%

Fler produkter från samma kategori