GHS07
Skadligt

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

Fler produkter från samma kategori

Tillbaka till huvudkategori