ghs02
Fara
Brandfarligt
ghs07
Fara
Skadligt
ghs08
Fara
Hälsofarlig
ghs09
Fara
Miljöfarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras svalt. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Samla upp spill. Förvaras på väl ventilerad plats. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

xylene; hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%), (<0,1% bensen)

Fler produkter från samma kategori