Huvudlager I lager
Fler butiker 
Färre butiker 
Huvudlager I lager
Båtaccenten Länna 08-7775200
Göteborg Björlanda 031-927770
Göteborg Långedrag 031-7690400
Karlshamn 0454-19150
Karlskrona 0455-12708
Loftahammar 0493-61315
Luleå 0920-228025
Mariestad 0501-393140
Motala 0141-233300
Norrköping 011-107300
Norrtälje 0176-14889
Nyköping 0155-210862
Stockholm Karlslund 08-50470010
Stockholm Nacka 08-55661840
Stockholm Segeltorp I lager
Stockholm Stavsnäs 08-57151143
Stockholm Täby 08-54444180
Stockholm Åkersberga 08-54085090
Strömstad 0526-650515
Sölvesborg (Nogersund) 0456-52277
Trosa 0156-17177
Uddevalla 0522-434703
Västerås 021-356633
Växjö 0470-70 08 80
Örebro 019-311200
Örnsköldsvik 0660-18200
Fredrikstad +4769390400
Nynäshamn Ej i lager
Rud/Oslo +4767175252
Smögen 0523-30055
Stockholm Vaxholm 08-54131386
Åland Mariehamn 0358-1812012

ghs02
Fara
Brandfarligt
ghs07
Fara
Skadligt
ghs08
Fara
Hälsofarlig
ghs09
Fara
Miljöfarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras svalt. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Samla upp spill. Förvaras på väl ventilerad plats. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

xylene; hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%), (<0,1% bensen)

Fler produkter från samma kategori