GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt
GHS08
Hälsofarlig
GHS09
Miljöfarlig

Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

Skadligt vid inandning.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skadligt vid förtäring.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Brandfarlig vätska och ånga.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas till… VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. 

Innehållsförteckning

xylen; etylbenzen; 1-metoxi-2-propanol; Copper Flakes (coated with aliphatic acid)

International International