GHS05
Frätande

Orsakar allvarliga ögonskador.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… 

Innehållsförteckning

Oxalsyra 5-15%, Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs <5%

Tillbaka till huvudkategori