GHS02
Brandfarligt

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras svalt. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

Poly(oxy-1,2-ethanediyl); a-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-?-hydroxy

International International