GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Skadligt vid förtäring.
Irriterar huden.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

Zinkalkylditiofosfat; organo moly-sulfur complex

Volvo Penta Volvo Penta

Fler produkter från samma kategori