GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras svalt. Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Samla upp spill. Förvaras på väl ventilerad plats. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

kolofonium; hydrocarbons, C9, aromatics, (<0,1% bensen); 2-metoxi-1-metyletylacetat; 1-metoxi-2-propanol