Huvudlager Ej i lager
Fler butiker 
Färre butiker 
Huvudlager Ej i lager
Båtaccenten Länna 08-7775200
Göteborg Björlanda 031-927770
Göteborg Långedrag 031-7690400
Karlshamn 0454-19150
Karlskrona 0455-12708
Loftahammar 0493-61315
Luleå 0920-228025
Mariestad 0501-393140
Motala 0141-233300
Norrköping 011-107300
Norrtälje 0176-14889
Nyköping 0155-210862
Nynäshamn 08-52017410
Stockholm Karlslund 08-50470010
Stockholm Nacka 08-55661840
Stockholm Segeltorp 08-50564040
Stockholm Täby 08-54444180
Stockholm Åkersberga 08-54085090
Strömstad 0526-650515
Sölvesborg (Nogersund) 0456-52277
Uddevalla 0522-434703
Västerås 021-356633
Växjö 0470-70 08 80
Örebro 019-311200
Örnsköldsvik 0660-18200
Fredrikstad +4769390400
Rud/Oslo +4767175252
Smögen 0523-30055
Stockholm Vaxholm 08-54131386
Åland Mariehamn 0358-1812012

ghs02
Fara
Brandfarligt
ghs07
Fara
Skadligt
ghs09
Fara
Miljöfarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras svalt. Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Samla upp spill. Förvaras på väl ventilerad plats. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

kolofonium; hydrocarbons, C9, aromatics, (<0,1% bensen); 2-metoxi-1-metyletylacetat; 1-metoxi-2-propanol

Fler produkter från samma kategori