GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Giftigt vid förtäring.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

Solventraffinerad Mineralolja; alkylsalicylat; kalcium långkedjig

Volvo Penta Volvo Penta

Fler produkter från samma kategori