GHS07
Skadligt
GHS08
Hälsofarlig
GHS09
Miljöfarlig

Skadligt vid förtäring.
Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

Alkylerad difenylamin; phosphoric acid, diphenyl tolyl ester; Trifenylfosfat; Tritolylfosfat

Volvo Penta Volvo Penta

Fler produkter från samma kategori