Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on.