GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt
GHS08
Hälsofarlig
GHS09
Miljöfarlig

Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Innehåller <namnet på det sensibiliserande ämnet>. Kan orsaka en allergisk reaktion. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik utsläpp till miljön. Vid brand: Släck med … Samla upp spill. 

Innehållsförteckning

xylen; Aceton

Tillbaka till huvudkategori