• Inhiberad

  • Även för alu.motorer

  • Låg miljöbelastning

GHS07
Skadligt

331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. 

Innehållsförteckning

Propylenglykol