GHS01
Explosivt

Fara för brand eller splitter och kaststycken.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Ska hållas fuktigt med … Förvaras endast i originalbehållaren. Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning. Får inte utsättas för gnidning/stötar/…/friktion. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Vid brand: Utrym området. Explosionsrisk vid brand. Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor. 

Innehållsförteckning

Salpetersyrans strontiumsalt; Magnesium; Kaliumnitrat

Fler produkter från samma kategori