GHS02
Brandfarligt
GHS05
Frätande
GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras svalt. Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Samla upp spill. Förvaras på väl ventilerad plats. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

kolofonium; hydrocarbons, C9, aromatics, (<0,1% bensen); koppar(I)oxid; 2-metoxi-1-metyletylacetat

Fler produkter från samma kategori