GHS05
Frätande

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… 

Innehållsförteckning

Natriumsilikat pentahydrat; Alkoholer, C9-11, etoxilerade; Kvartärt C12-14 alkylmetylaminetoxylat metylklorid

Fler produkter från samma kategori

Tillbaka till huvudkategori