• Inga släckrester

  • Inget skum/pulver

  • 24x5 cm

GHS03
Oxiderande
GHS07
Skadligt

Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att blanda med brännbara ämnen ... Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Sök läkarhjälp. Vid hudirritation eller utslag: Innehållet/behållaren lämnas till…