GHS07
Skadligt

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.

Tvätta … grundligt efter användning. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… Innehållet/behållaren lämnas till… Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.  Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. 

Innehållsförteckning

Monopropylenglycol; Borsyra; Dinatriumtetraborat; Didecyldimetylammoniumklorid

Tillbaka till huvudkategori