ghs08
Fara
Hälsofarlig

Orsakar organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Undvik utsläpp till miljön. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater

Fler produkter från samma kategori