Huvudlager I lager
Fler butiker 
Färre butiker 
Huvudlager I lager
Båtaccenten Länna 08-7775200
Göteborg Björlanda I lager
Göteborg Långedrag I lager
Hudiksvall 070-2507143
Karlshamn 0454-19150
Karlskrona I lager
Loftahammar 0493-61315
Luleå 0920-228025
Mariestad 0501-393140
Motala 0141-233300
Norrköping 011-107300
Norrtälje I lager
Nyköping 0155-210862
Stockholm Karlslund 08-50470010
Stockholm Nacka I lager
Stockholm Segeltorp I lager
Stockholm Stavsnäs 08-57151143
Stockholm Täby I lager
Stockholm Åkersberga 08-54085090
Strömstad I lager
Sölvesborg (Nogersund) 0456-52277
Trosa 0156-17177
Uddevalla I lager
Västerås 021-356633
Växjö 0470-70 08 80
Örebro 019-311200
Örnsköldsvik 0660-18200
Fredrikstad I lager
Rud/Oslo I lager
Smögen I lager
Stockholm Vaxholm 08-54131386
Åland Mariehamn 0358-1812012

ghs05
Fara
Frätande
ghs07
Fara
Skadligt

Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Tvätta … grundligt efter användning. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Särskild behandling (se … på etiketten). Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), applha-(4-nonylphenyl)-.omega-hydroxy-,branched; Tea Tree olja; Citrongräsolja

Fler produkter från samma kategori