GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt
GHS08
Hälsofarlig

Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadligt vid inandning.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Misstänks kunna orsaka cancer <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>
Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Inhämta särskilda instruktioner före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

Butanon CAS 78-93-3; Aceton CAS 64-64-1; Etylacetat CAS 141-78-6; MEK, Acetone, Methyl acetate, Ethyl acetate; Polymetylenpolyfenylisocyanat.

Fler produkter från samma kategori