GHS05
Frätande
GHS07
Skadligt

Skadligt vid förtäring.
Orsakar allvarliga ögonskador.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

Innehållsförteckning

nitric acid, ammonium, calcium salt

Tillbaka till huvudkategori