ghs08
Fara
Hälsofarlig

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ Framkalla INTE kräkning. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

nafta (petroleum), väteavsvavlad lätt (benzen<0,1%)